Etik İlkelerimiz

TEB Grubu Etik İlkeleri el kitabında yayınlanmış olan etik kurallar aşağıda yer almaktadır.

ETİK İLKELERİMİZ

Etik ilkeler hem Grubumuzun başarısı hem de kişisel başarı açısından önemli bir unsurdur. Şirketlerin tüm birim, bölge ve şubelerinde etik ilkelere uygun bir ortam yaratmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bu kapsamda yöneticilerimiz,

 • Öncelikle etik ilkelerin önemini kabul edip, her koşulda bağlı kalır.
 • Davranış ve düşünceleriyle çalışanlarına örnek olur
 • Etik ilkelerin öncelikle çalıştığı şirkette, sonrasında ise tüm TEB Grubu’nda yerleştirilmesi ve yaşatılmasını en öncelikli sorumluluğu olarak benimser.
 • Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları norm ve değerlerin, ilkelerin benimsetilmesi için çalışır
 • Personelinin, şirket’in tüm işlemlerindeki sorunların yanı sıra etik sorunlarla ilgili konuları da kendilerine getirmekten çekinmeyecekleri, açık iletişim kurabilecekleri bir ortam yaratır.
 • Davranış ve kararlarında her zaman tutarlı davranır.

TEB Grubu Şirketleri* çalışanlarının** uymakla yükümlü oldukları etik ilkeler, “Şirket Kaynaklarının Kullanımı”; “İlişkiler”, “Şirkete Karşı Yükümlülükler” ve “Genel ve Özel Kurallar” olarak dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır.

I- ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI

Şirketin parasal olan ve parasal olmayan tüm kaynaklarının kullanımında azami özen gösterilir. Bu kaynaklar kişisel kullanım, harcama, hediye verme, bağış ve politik yardım yapma gibi işlerde kullanılamaz.

Müşterilerle, danışmanlarla ve şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlarla (taşeronlarla) kişisel finans ilişkilerine girilmesi, çıkar sağlanmaya çalışılması, yapılan anlaşmalarda çıkar gözetilmesi, şirketin parasal kaynaklarının dolaylı olarak kullanılması anlamına gelir.

TEB Grubu Şirketlerinin temel kaynaklarının kullanımına ilişkin esaslar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.

1. Demirbaş ve Kırtasiye

Kırtasiye, matbua ve Şirkete ait her türlü demirbaş, sadece Şirket işleri için kullanılır, Şirket dışına çıkarılamaz. Şirket içinde kullanımında tasarruf ilkelerine özen gösterilir.

Görevden ayrılan personel, görevi gereği kendisine verilmiş olan her türlü anahtar, para ve kıymetleri, kıymetli evrak, evrak, defter ve dosyaları, görevi ile ilgili hesapları ve kendisinde bulunan yazılı bilgileri ve demirbaşları devreder.

2. İletişim Araçları

 • E-posta sadece formal haberleşme aracı olarak kullanılır, iş dışındaki nedenlerle kullanılmamasına özen gösterilir.
 • Mümkün olduğunca, telefon yerine e-posta kullanılmasına dikkat edilir.
 • Faks, fotokopi, internet ve benzeri araçların özel işler için kullanılmamasına gayret edilir.
 • Özel telefon görüşmeleri acil durumlarda kısa olarak yapılır.

3. Şirket Araçları

Kendisine Şirket tarafından araç tahsis edilen çalışanlarımız,

 • Araçların kullanımında gerekli dikkat ve özeni gösterir,
 • İstisnai haller hariç, tahsis edilen araçları kendisi dışındaki üçüncü şahıslara kullandırmaz.
 • Trafik cezalarını kendi bütçesinden karşılar ve kendi kişisel kusurları sebebiyle meydana gelen hasarlar için Şirketten ödeme talebinde bulunmaz.

4. Servis Araçları

Servis aracından yararlananlar, aracı kişisel nedenlerle bekletmez ve araç içinde diğer kişileri rahatsız edecek kadar yüksek sesle konuşmaz, adaba aykırı davranışlarda bulunmazlar.

5. Çalışma Mekanları

TEB Grubu Şirketlerinin genel müdürlük, bölge, şube, temsilcilik ve diğer tüm ofis mekanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulur.

 • Genel müdürlük tarafından belirlenenler dışında afiş, el yazısı ile hazırlanmış notlar asılamaz.
 • Binalarda mal alınıp satılmaz. Ancak kişisel bir mal satılması ve çalışma mekanında bu konular için müşterilerin görmeyeceği şekilde tahsis edilmiş bir pano bulunması durumunda, söz konusu panoda 15 gün süre ile ilan verilebilir.
 • Politik veya siyasi kampanyalar yapılmaz, bu kampanyalar için fon toplanmaz,
 • Yasalara ve Grup politikalarına aykırı yayınlar dağıtılmaz,
 • Alkol, uyuşturucu, silah gibi zarar verici maddeler bulundurulmaz,
 • Çalışanlarımızın kendi muhafaza sorumluluğunda bulunan gizli ve kritik bilgiler içeren her türlü evrak ve doküman, mesai saatleri içinde veya dışında masa ve dolap üstlerinde bırakılmaz,
 • Mekanlar dağınık tutulmaz,
 • Şans oyunları oynanmaz, dağıtılmaz, satılmaz.

6. Temsil Masrafları

 • Temsil masrafları müşteriler ve iş toplantıları için kullanılır.
 • Temsil masrafları sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılır ve harcama alanları arasında geçiş yapılamaz.
 • Fatura alınmayan harcama için başka bir yerden fatura temin edilmez. Gerekli durumlarında ise kanunlara uygun şekilde gider pusulası düzenlenir ve harcamaların farklı fatura alınması suretiyle gizlenmesi yoluna gidilmez.
 • Yönetici ekip ruhu yaratmak, motivasyonu yükseltmek vb nedenlerle elemanlarına hediye alabilir, yemeğe, tiyatroya, konsere vb yerlere götürebilir. Bu aktivitelerin yapılmasında elemanlar arasında ayrım gözetilmez.

7. Şirket Adına Hediye Verme, Bağış Yapma

 • Yılbaşları ve bayramlarda genel müdürlüğün belirlediği esaslar doğrultusunda Şirket adına müşterilere hediye verilir.
 • Hediyelerinin akraba, eş-dost gibi özel ilişkiler için kullanılmamasına özen gösterilir.
 • Şirket adına herhangi bir kuruluşa yardım, bağış yapılması ise Genel Müdür onayına bağlıdır.

8. Taşeronlarla Anlaşmalar

 • Taşeronlarla yapılan ürün/hizmet anlaşmaları, yasalar ile Şirket politika ve prosedürleri çerçevesinde yürütülür. Bu anlaşmaların yapılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
 • Taşeronlar, prensip olarak, ihale usulüyle belirlenir.
 • İhaleler kapalı zarf usulüyle yapılır. Alınan teklif sayısı en az 3 adet olmalıdır. Zarflar, biri teklifi alan yönetici olmak üzere önceden belirlenmiş en az üç kişinin katılımı ile açılır.
 • Taşeronlarla yapılacak anlaşma protokolleri Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanır.
 • Taşeron firmanın seçiminde objektif esaslar ve fayda/maliyet kriterleri esas olup, hiç kimsenin etkisi altında kalınmaz.

9. Zaman Yönetimi

Zaman şirketin önemli kaynaklarından biridir. Zaman yönetimi özellikle yoğun toplantıların yapıldığı finans sektöründe daha da önem kazanmaktadır. TEB Grubu çalışanları zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler, çalışanlarını şahsi işleri için görevlendirmez. Toplantılara ayrılan zamanın etkinliğini sağlamak toplantıyı düzenleyenin sorumluluğunda olup, tüm katılımcıların toplantıya hazırlanarak gelmesi esastır. Toplantı için ayrılmış zamanın başlangıç ve bitiş saatlerine tüm katılımcıların uyar.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi, özel ve istisnai hallerde. çalışanların dışardan gelecek ziyaretçilerle yapılacak görüşmelerinin 10-15 dakikayı geçmemesi esastır.

II-İLİŞKİLER

1. Müşterilerle İlişkiler
Müşterilerle ilişkilerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz,
 • Müşteri nezdinde şubeler arası gereksiz rekabet yaratılamaz.
 • Şirket lehine bile olsa müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi verilerek kar amacı güdülemez.
 • Müşteri ilişkilerinde doğabilecek darboğazlar, Şirketi politikalarına yüklenerek kurumsal imaj zedelenemez.
 • Müşteri şikayetleri araştırılarak anında çözülür. Şirket çalışanı şikayetleri kendi görev alanı içinde çözemediği takdirde yöneticisine haber verir. Müşteri şikayetlerinin üst yönetime raporlaması şeffaflık esasları dahilinde ilgili birim tarafından titizlikle yerine getirilir.
 • Çalışanlar şirket müşterisiyle özel iş ilişkisine giremez, borç para alamaz ve müşteriye ödünç para verilemez.
 • Müşteriden değerinin çok altında ya da hiç bedel ödenmeksizin mal ya da hizmet satın alınması çıkar temini olarak değerlendirilir ve iş akdi feshine kadar giden disiplin cezasını gerektirir.
 • Müşterilere görev kapsamı dışındaki konularla ilgili tavsiyede bulunulamaz. Bu konudaki istisna yaratılması Grup Uyum ve Operasyonel Risk Başkanı ve Mali Kontrol ve Destek Operasyonları Grup Başkanı’nın müşterek onayına tabidir.

2. Medya ile İlişkiler

Herhangi bir medya kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, bir seminer, bir konferans vb yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında ücret alınıp alınmayacağını belirlemek Genel Müdür onayına bağlıdır. Hiçbir şekilde bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde edilemez.

3. Kamu Otoriteleri ile İlişkiler

Kamu otoriteleri ile ilişkiler yasalar ve şirket politika/prosedürleri çerçevesinde yürütülür. Resmi makamlar tarafından istenen bilgiler doğru olarak ve tam zamanında ilgililere verilir.

III- ŞİRKETE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Hediye, Davet, Yardım ve Bağış Kabulü

i. Hediye Kabulü
Müşterilerden, taşeronlardan ve danışmanlardan hediye istenemez, bu hususta imada bulunulamaz, Şirketi ı ve alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirim kabul edilemez.
Ancak;

 • 250 TL ve karşılığı döviz muadili tutarın altında olan ve,
 • kabul edilmemesi durumunda müşteri ilişkilerini kötü yönde etkilemesi kuvvetle muhtemel bulunan,
 • kabul edilmesi durumunda alınacak finansal kararı etkilemeyeceği öngörülen hediyeler bir üst yöneticiye haber verilmesi koşuluyla kabul edilebilir. Belirtilen kriterlere uymayan hediyeler uygun bir yöntemle reddedilir.

ii. Davet Kabulü; davete katılan personelin kararlarını etkilemeyen, şirket politika ve çıkarlarına ters düşmeyen ve 3 üncü kişilerce yapılan yemek, iş toplantıları ve sosyal aktivite davetleri bir üst yöneticinin onayı alınmak kaydıyla kabul edilebilir.

iii. Yardım ve Bağış kabulü; şirket ile herhangi bir şekilde hesap ilişkisi olan hiçbir kişi ve kuruluştan yardım ve bağış kabul edilemez. Teklif edilen bağış ve yardımlar, her durumda bir üst yönetici ile paylaşılır.

2. Çıkar Çatışması Yaratacak Faaliyetlerde Bulunmak

Çıkar çatışması; şirket çıkarları ile kişisel çıkarlar ve müşteriler arası çıkarlar arasındaki ters yönlü ilişkidir. Kişisel çıkarlar şirket çıkarlarının üstünde tutulamaz. Şirket içindeki pozisyon, şirket malı, hizmet bilgisi kişisel çıkarlar için kullanılamaz.

Çıkar çatışması söz konusu olduğunda veya herhangi bir konuda çıkar çatışması olup olmadığı hususunda tereddüt bulunduğunda durum bir üst yönetici ile paylaşılır.

TEB Grubu çalışanları,

 • Müşterilerden herhangi bir özel menfaat sağlayamaz, müşteriler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapamaz.
 • Müşteriler arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda, tüm müşterilere eşit ve adil davranır.
 • Görevlerini tarafsız olarak yapmak amacıyla gayret gösterir.

Çıkar çatışmalarının önlenmesini teminen personel, aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür.

 • Müşterilere kefil olmamak ve onların kefaletlerini kabul etmemek,
 • Müşterilerle borç-alacak ve müşterek hesap açtırmak gibi mesleki teamüllerle bağdaşmayan ilişkilere girmemek,
 • Tamamen veya kısmen masrafı müşteriler tarafından ödenen davet veya yurtiçi-dışı seyahatlere, bir üst yöneticinin bilgi ve izni olan haller dışında katılmamak,
 • Müşterilerden, kendileri için yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediye kabul etmemek,
 • Mevcut veya potansiyel müşterilere aşırı pahalı hediyeler vermemek ve mevkiini kullanarak müşterinin iş alanından, maksadını aşan, normal uygulamaların dışına çıkan avantajlar (örneğin; özel indirimli alışveriş imkanı) sağlamamak.
 • Eş, akraba, arkadaşlar ile iş ilişkisine girmemek, (şirket lehine bir menfaat söz konusu olduğunda bağlı bulunulan üst yöneticiden onay alınarak iş ilişkisi kurulabilir.)

Çalışanların akrabalarına ait hesaplarıyla aynı bölümde çalışan diğer bir görevlinin ilgilenmesi esastır. Personel kendi finansal hesaplarıyla ilgilendiğinde şirket bundan etkilenmemelidir. Şirket çalışanları Yatırım Merkezlerinde şahsen ya da telefon aracılığıyla emir vererek hisse senedi işlemleri yapamaz, ancak şubelerimiz aracılığıyla, sistem üzerinden işlem yapabilir.

3. Şirket Dışında İş Yapma, Görev Alma

Çalışanlar doğrudan veya dolaylı yollarla “tacir “ veya “esnaf” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, TEB Grubu şirketleri ile doğrudan ve dolaylı tüm Grup şirketleri haricinde yönetim kurulu üyeliği ve denetçiliği yapamaz; rakip şirketlerde veya Şirketin iş ilişkisi içinde olduğu şirketlerde görev alamaz.
Şirket içindeki görevin aksatılmadığı durumlarda sosyal amaçlı kar gütmeyen organizasyonlarda, görev alınabilir. Şirketi ilgilendirmeyen ve Şirket politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapılabilir, profesyonel yazılar yazılabilir. Şirketin bunu destekleme zorunluluğu yoktur. Bu tarz aktivitelerde şirket adı kullanılamaz.

4. Politik Faaliyetler

Şirket personeli, şirket veya kendi adına, maddi olanakları içinde dahi olsa politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz. Görev süresi içinde herhangi bir siyasi partinin aktif üyesi olamaz. Yöneticiler çalışanlarından, siyasi bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.

5. Ayrımcılık

Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklar işyeri kurallarına aykırıdır. Şirket bu kurallara aykırı davrananları iş akdi feshine kadar gidebilecek şekilde cezalandırır. Çalışanlar bu konudaki şikayetlerini tüm üst yöneticilerini atlayarak İnsan Kaynakları Grubu’na bildirebilir. Bu konudaki herhangi bir şikayetin İnsan Kaynakları Grubu’na iletilmesi engellenemez.

6. Kişisel Yardım ve Bağışlar

Şirket çalışanları, Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

IV. GENEL VE ÖZEL KURALLAR

Tüm Grup çalışanlarımız,

 • mesleki gizlilik ilkesine uymak;
 • piyasalarda mümkün olan azami dürüstlükle faaliyet göstermek;
 • müşteri varlıklarının titizlikle korunmasını sağlamak;
 • karapara ve yolsuzlukla mücadeleye katkıda bulunmak;
 • yasal ve iç düzenlemelere uymak

ile yükümlüdür.

1. GENEL KURALLAR

Çalışanlar, üstlerince verilen talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, herhangi bir personel, alınan talimatın yasal ve/veya iç düzenlemelere, mesleki etik kurallara veya bu kuralların uygulama tarzına aykırı olduğuna inandığı takdirde, bu durumu talimatı verenden bir üst konumdaki amirine ve/veya Grup Uyum Başkanlığı’na bildirmelidir. Böyle bir hareket, herhangi bir sebeple bildirimde bulunan personeli suçlayan konumuna düşürmez.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yolsuzlukla mücadele ve yasal düzenlemelere uyum çalışmalarının önemli unsurlarından biri de İç Bildirim sistemidir. Söz konusu sistem Teb Yatırım’ın eski çalışanları, tedarikçileri ve alt yüklenicilerinin de kullanımına açıktır. Bu kişiler, 0850 2049523 numaralı telefon hattı üzerinden TEB Yatırım İç Bildirim Sorumlusuna bildirimde bulunabilirler. (Yaptırım ve ambargo konulu bildirimler için ayrıca bnpparibaswhistleblowingplatform.ethicspoint.com adresi kullanılabilir). Müşterilerimizin bankacılık işlemlerine ilişkin soru,şikayet, talep ve önerileri için ise TEB Yatırım Müşteri İletişim Formu sayfası üzerinden hizmet verilmektedir.

i. Mesleki Gizlilik

Çalışanlarımız, yasalarca belirlenmiş mesleki gizlilik ilkelerine kesinlikle uymakla yükümlüdür. Bu bağlamda, bütün personel, TEB Grubu bünyesindeki şirketlerin müşteri, faaliyet ve işlemleriyle ilgili her türlü bilgiyi kanunlarda açıkça sayılan yasal makamlar ve yetkili Şirket çalışanları dışında kimseye açıklamama yükümlülüğü altındadır.
Şirket içi faaliyetlerde, görevlerinin ifası sırasında, gizli ve/veya ilk elden edinilen ve kamuya açıklanmamış bir şirket bilgisine vakıf olan çalışanlarımız, öğrendikleri gizli bilgileri o bilgileri öğrenmesi gerekenler dışındaki kişilere aktaramaz ve kendi kişisel yatırımlarında kullanamaz.

“Gizli Bilgiler”, çalışanlarımızın görevleri dolayısıyla yazılı veya sözlü olarak öğrendikleri, eski, mevcut veya ileride edinilebilecek müşterilere ait her türlü bilgi ile Grup Şirketlerimize ait bilgileri kapsamaktadır.

“Gizli Bilgiler”in, yukarıdaki kuralların suiistimal edilerek kullanılması, hem Grup politikasının ve girdiği taahhütlerin, hem de Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gibi diğer hukuki ve düzenleyici mevzuatın ihlaline sebep olabilecek ve tüm Grubun itibarını zedeleyebilecektir.

i.a. Gizli Bilginin Öğrenmesi Gereken Kişilere Açıklanması: Çalışanlar, görevleri icabı vakıf oldukları gizli bilgileri, sadece iş politikasına hizmet etmek için öğrenmesi gereken diğer Grup çalışanlarına açıklayabilirler; üçüncü şahıslara açıklama yapamazlar. Grup Şirketlerimize veya müşterilerine ait sırların, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanması, kanunlarla net şekilde müeyyideye bağlanmış bir suç oluşturur.

i.b. Gizli Bilgilerin Kullanımı: Doğrudan veya dolaylı olarak, mevcut veya ileride edinilebilecek müşteriler ile diğer üçüncü şahıslardan öğrenilen gizli bilgiler, Grubun sadece bu şahıslarla iş ilişkileri ve verdiği hizmetler için kullanılabilir; gizli bilginin aksine kullanımı suiistimal sayılır. Grup şirketlerinde var olan bilgilerin de sadece Şirketin iş amaçları doğrultusunda kullanılması gerekmektedir; bu amaçlar dışındaki her türlü kullanım suiistimal sayılır.

i.c. Gizli Bilginin İşlemlere Etkisi: Menkul kıymeti satışa arz eden kişi veya kuruluş hakkında gizli addedilen bilgilere sahip şirket çalışanları, kendisi veya başkası adına o menkul kıymetin alımı ve satımını yapamazlar. Şirketlerin gizli bilgilerine sahip çalışanlarımız, kendisi veya başkası adına o şirketle ilgili herhangi bir menkul kıymetin alım ve satımını yapamazlar.

Kredi kullandırılan kuruluşlara ait kredi dosyalarına ulaşma imkanı olan personelin, gizli bilgilerin tamamını bildiği varsayılır ve bu personel kredi ilişkisinin başladığı ön inceleme/teklif aşamasından kredi sürecinin sonuna kadar o kuruluşların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş hisse senetlerine yatırım yapamaz.
Halen kredi müşterisi olmayan kuruluşlar için hazırlanan finansman projeleri üzerinde çalışan personel adı geçen kuruluşların hisse senetlerine projenin bitiminden itibaren en az altı ay süreyle yatırım yapamaz.

Yukarıda sayılan bilgilere sahip çalışanlar, müşteri veya diğer üçüncü şahıslara, gizli bilgilerine sahip oldukları menkul kıymetler için, alma, satma veya tutma tavsiyesinde bulunamazlar. Grup şirketlerimiz tarafından aracılık edilen halka arz işlemlerinde Şirket Genel Müdürü’nün uygunluğu alınarak çalışanlarımıza yapılacak menkul kıymet satışları, yukarıdaki hükümlerin dışındadır.

Şirket’in yukarıda anlatılan “GİZLİLİK POLİTİKASI” çerçevesinde, çalışanlar görevlerinden ayrılsalar dahi, öğrenmiş oldukları gizli bilgilerden doğan sorumlulukları ilgili Kanun hükümleri gereği devam eder.

Şirket için hazırlanan analizler, planlar ve elde edilen her türlü halka açıklanmamış bilgi ile Şirketin ürettiği hizmetler, bilgisayar yazılımları, giderler, iş planları, müşteri isimleri, çalışma ve pazarlama yöntemleri, duyuru, yönetmelik talimatname şeklindeki iç düzenleme belgelerinin ve bilgilerinin mülkiyeti Şirkete aittir. Bu bilgiler ilgili olmayan kişilere açıklanamaz. Bu yükümlülükler Şirketten ayrılan çalışanlar için de geçerlidir. Söz konusu yükümlülüklere aykırı davrananlar hakkında Bankacılık Kanunu’nun sırlarla ilgili hükümlerine muhalefet nedeniyle kanuni soruşturma açılır. Bahse konu bilgilerin Grup şirketleri arasında işin gerekçesi belirtilerek paylaşımı, bu hükmün dışındadır.

i.d. Gizli Bilgilerin Korunması

 • Bilgilerin dikkatli tutulması ve saklanması, açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır.
 • Her akşam masalar toplanır ve varsa gizli belgeler kilitlenir, anahtarlar emin bir yerde saklanır.
 • Kredi dosyaları ve diğer gizli dosyalar Şirket dışına çıkarılamaz. Ancak üst yönetimin onayı ile istisnalar olabilir.
 • Şifreler ve kullanıcı kodları gizli tutulur, kimseye açıklanmaz.
 • İş ve yasal yükümlülük bildirimleri dışında hiçbir bilgi disket vb araçlara kopyalanmaz.
 • Gizli bilgiler asansör, servis araçları ve umumi yerlerde konuşulmaz.
 • Müşterilerin veya Şirket çalışanı olmayanların bankonun arkasına geçmesine izin verilmez.

ii. Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Personele ait kişisel bilgiler gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

Çalışanlara, kendilerine ait bilgiler “kişiye özel” olarak gönderilir. Personel “kişiye özel” bilgiyi kimsenin eline geçmeyecek şekilde saklar ve hiç kimseye açıklamaz.

Aşağıda belirtilen kişisel konuların gizliliğinin ihlal edildiğinin ispat edildiği durumlarda disiplin cezası verilir.

 • Ücret gizliliği ilkesine bağlı olarak, ekranlardan veya maaş bordrolarından başkalarının maaşlarına, ikramiyelerine, jestiyonlarına vs bakılamaz, öğrenmeye çalışılamaz.
 • Performans puanı ve performans artış tarihi sorgulanamaz.
 • Görevi gereği diğer Şirket çalışanlarına ait maaş, performans, sağlık problemleri gibi kişisel bilgilere sahip olanlar bu bilgilerin gizli kalmasına azami özeni gösterir.

ii. Piyasa İşlemlerinde Dürüstlük

Piyasa işlemlerinde dürüstlük ilkesi, piyasaların normal işleyişini bozulmamasını ve Şirkete veya kendi adına hareket eden bir bireye bir ya da daha fazla piyasa oyuncusunun aleyhine olacak şekilde haksız bir avantaj sağlanması gibi muhtemel işlemlere (kur, faiz vb) girmemeyi gerektirir.

Bu ilke doğrultusunda, bütün personel, görevleri sırasında ilk elden vakıf olabilecekleri, kamuya açıklanmamış her türlü bilgiyi doğrudan doğruya veya bir aracı aracılığıyla kendisi ya da başkası nam ve hesabına kullanmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

İlk elden edinilen ve kamuya açıklanmamış bilgiler, menkul kıymetleri düzenli bir piyasada işlem gören bir ihraççının mali durumu veya genel görünümü hakkında belirli ve kilit öneme sahip bilgi olarak tanımlanır. Bu tanıma, bir düzenlenmiş piyasada işlem görmesi kabul edilmiş bir finansal enstrümanın genel görünümü hakkında olup henüz kamuya açıklanmamış her türlü özel bilgi de dahildir.

Personel, hisse senetlerinin veya diğer her türlü finansal enstrümanın piyasa fiyatını etkilemesi muhtemel olan yanlış veya yanıltıcı bilgileri her ne şekilde olursa olsun kamuya açıklayamaz. Bu bilgiler doğru olsa dahi yetkili olmayan personel tarafından açıklanamaz.

Hisse senedi alım emirlerinin iletimi veya ifası sırasında, personelin finansal enstrümanlarla ilgili olarak kendi hesaplarına verecekleri emirler, müşterilerin verdiği emirlere göre öncelik taşıyamaz, personelin hisse senedi alım satım emirlerinin yerine getirilmesinde de iç düzenlemelere uyulur.

iii. Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği

Müşterilere, yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca titizlik, bağlılık, tarafsızlık ve gizlilik esasları çerçevesinde hizmet verilir.

Personel, aynı portföydeki bütün müşterilere eşit kalitede hizmet sunmak zorundadır. Bu zorunluluk, alım satım işlemlerinde belirli bazı müşterilere diğer müşterilerden daha fazla avantaj sağlanmamasını ve bütün müşterilerin gerektiği gibi ve uygun bir şekilde bilgilendirilmesini gerektirir.

iv. Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele

Çalışanlar, karapara aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda gereken titizliği göstermekle yükümlüdür. Bu amaçla, yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine ve bunlara ek olarak, karapara aklamanın önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusundaki iç düzenlemelere uymak zorundadır.

Karapara aklama şöyle tanımlanır:

gelirlerinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak kâr sağladığı malların kaynağını aldatıcı yol ve araçlarla meşrulaştırmak suretiyle, suç işleyen veya yasaları çiğneyen bir kişiye her ne şekil ve suretle olursa olsun yardım ve ortaklık etmek; bu tür faaliyetlerden elde edilen kaynakların bir yere yatırılması, gizlenmesi veya aklanması amacına yönelik bir sürece katılmak.

Diğer bütün finansal kurumlar gibi, TEB Grubu şirketleri de, kara para aklamayla mücadele etmek ve kara para aklama faaliyetlerini önleme amacına yönelik gayretlere destek vermekle yükümlüdür. Bu, öncelikli olarak, müşterilerimizin çok iyi tanınmasını gerektirmektedir.

Sadece iş ilişkisinin başında değil, bu ilişkinin devam ettiği süre boyunca da müşteri hakkında bilgi sahibi olmak bir zorunluluktur. Çalışanlarımız, şirket müşterilerinin veya müşteriler adına işlem yapan veya talepte bulunan kişilerin işlemlerini dikkatli bir şekilde izlemelidir.

Personel, bu konuda müşterinin hareket ve işlem tarzından kuşkulanması durumunda, üstlerine bilgi vermekle, üstleri de durumu Grup Uyum Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

v. Yasal ve İç Düzenlemelere Uyma

TEB Grubu çalışanlarının birinci önceliği yasal ve iç düzenlemelere uymak ve risk doğurabilecek olaylardan kaçınmaktır. Çalışanlarımız görevini asla kötüye kullanmaz, kötüye kullanılmasına izin vermez.

Görevi kötüye kullanma; görevi kötüye kullanma kişinin yetki ve sorumluluğunu kendi çıkarına kullanması ve dolayısıyla Şirkete ve müşterilerine zarar vermesidir. Bankacılık işlem ve hizmetlerini gereği gibi yerine getirmemek, yasadışı işlemler yapmak, dürüst olmamak da görevi kötüye kullanmak anlamına gelir.

Şirket çalışanları hırsızlık, sahtecilik, yankesicilik gibi yüz kızartıcı suçlara direkt veya dolaylı olarak katılamaz, başkalarının yapmasına göz yummaz, bu olaylardan herhangi birinden haberdar olur olmaz, durumu bir üst yöneticisine, Uyum ve Operasyonel Risk Grubu’na veya direkt Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirir.

2. ÖZEL KURALLAR

i. Kişisel Menkul Kıymet Yatırımları

Şirketlerimizde, bazı çalışanlarımız, haiz oldukları bilgiler ve iş tanımları, görev, yetki ve sorumlulukları bakımından uymakla yükümlü oldukları özel kurallara tabidir. Sözkonusu çalışanlarımız, “hassas”, “gizli bilgileri haiz” ve “çok hassas” pozisyondaki personel olarak üç kategoriye ayrılmıştır.

a- “Hassas” pozisyonlar, yatırım hizmetleri ile bunlara denk ve bunlarla ilişkili hizmetlerin sunulduğu pozisyonları ifade etmektedir. Bu pozisyonlarda çalışan ve kendi hesaplarına işlem yapan personelin, çıkar çatışmasına maruz kalma ve kamuya açıklanmamış gizli bilgilere sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu kabul edilir.

“Hassas” olarak tanımlanan pozisyonlardaki personel, hangi bankada ya da finansal kurumda tutulduklarına bakılmaksızın, yönetme hak ve yetkisine sahip oldukları hisse senetlerine ilişkin bütün hesaplarını Grup Uyum Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

Grup Uyum Başkanlığı, İnsan Kaynakları Grubu’nun yardımıyla hassas pozisyonlarda görev yapan personeli tanımlar ve bu durum ilgili personele yazılı olarak bildirilir.

Hassas pozisyonda görev yapan personel, görevleri nedeniyle vakıf olduğu ve kendilerine kişisel kazanç sağlayabilecek bilgilere dayanan her türlü işleme girmekten kaçınır.

Hassas pozisyonlardaki personelin, hisse senedi alımı ile satımı arasında geçecek süre 30 günden az olamaz.

Bu kategoride yeralan personel, hesaplarıyla ilgili mesleki sır ve gizlilik haklarından feragat ettiğini; başka bankalardaki yada finansal kurumlardaki hesaplarında gerçekleşen hisse senetlerine ilişkin alım satım işlemlerini teyit eden hesap özetlerini/ekstrelerini; altı aylık sürelerle Grup Uyum Başkanlığı’na göndereceğini taahhüt eder. Bu beyan, iki bildirim süresi arasındaki tüm dönemi kapsar. Bu yükümlülük, tek bir hisse senedi için ve üç aylık dönem içinde alım ve satımların ya da her birinin ayrı ayrı toplamı 10.000 TL ya da herhangi bir döviz kurunda muadiline eşit veya daha fazla olan işlemlere uygulanır.

b-“Gizli Bilgileri Haiz Personel”, konumları veya görevlerinin doğası gereği, TEB Grubunun faaliyetleri ve faaliyet sonuçları hakkında düzenli olarak veya zaman zaman “kamuya açıklanmamış” bilgilere ilk elden erişim imkanına sahip olan personeldir.

“Gizli Bilgileri Haiz Personel” olarak kabul edilen personel, TEB Grubu menkul kıymetlerine ilişkin her türlü işlemde, tutar sınırı olmaksızın hassas pozisyondaki personel için geçerli olan kuralların tamamına uymak zorundadır.

 • TEB Grubu çalışanları, iş tanımları açısından aşağıdaki kapsama girdiklerinde "hassas" ve/veya “gizli bilgileri haiz personel” tanımlanır;
 • menkul kıymet dealer'ları,
 • menkul kıymetlerin başvuru sahiplerine tahsisinde görevli olan personel;
 • Görevlerini yerine getirirken piyasayı etkilemesi muhtemel büyüklükte emirler verebilen veya bu tür emirler hakkında kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olabilecek personel;
 • finansal varlık yöneticileri;
 • her ne şekilde olursa olsun (ihraç hazırlıkları, mali analiz, sermaye yönetimi, kredi yönetimi, hukuk veya vergi hizmetleri, birleşme & devralma tavsiyeleri ve varlık planlaması) ihraççılarla doğrudan veya dolaylı irtibatı olan personel ile görev ve fonksiyonları gereği, kamuya açıklanmamış bilgilere erişim imkanına sahip bütün bölüm veya departmanların personeli;
 • Türkiye içinde veya dışındaki şirketlerle iş ilişkilerinden, ilişkilerin eşgüdümünden, kurumsal finansman projelerinin hazırlanmasından ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personel (Bu personel tanımı esas olarak şu pozisyonları içerir: şubelerin yöneticileri; finans danışmanları; müşteri ilişkileri yöneticileri; fon ve servet yöneticileri; hesap yöneticileri; finansal müşteri ilişkileri yöneticileri)
 • Uyum, risk yönetimi ve teftiş kurulu personeli;
 • Grubun faaliyetleri ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olması muhtemel personel; bunlar, başlıca, temel faaliyet sahalarında ve merkezi kurumsal birimlerde çalışan aktif/pasif yöneticileri, finansal kontrol, muhasebe yöneticileri,
 • Grup Uyum Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Grubu’nca müştereken tanımlanan diğer personel,

c- “Çok hassas” pozisyonlarda görev yapan personel, Banka İcra Komitesi Üyeleri, Banka ve Grup Şirketleri’nin Denetim Komitesi Üyeleri, Grup Şirketleri’nin Genel Müdürleri ve Yardımcıları; Grup Şirketleri’nin Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşur.

Sözkonusu personel özelinde; hassas pozisyonda görev yapan personel için belirlenen hisse senedi alt tutarı, 30.000 TL olarak uygulanır.

* TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip oldukları tüm mali iştirakleri

** Part-time ya da stajyer olarak görev yapanlar da dahil TEB Grubu şirketlerinde çalışan tüm personel

Gelin hedefinizi anlatın, risk parametrenize uygun finansal planı birlikte kuralım!


GÖNDER